Onze website www.cpm-hrm.be gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren, in overeenstemming met ons privacybeleid. Klik hier voor meer informatie over cookies en de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden op deze website. ×

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen CPM en de opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is. 
CPM is een raadgevend bureau dat zich maximaal inspant om kwalitatief hoogstaand advies te verlenen. Alle door CPM aangegane verbintenissen zijn middelenverbintenissen. 
 

2. Prijzen

De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en geldig voor bepaalde duur zoals vermeld in de offerte of overeenkomst. 
 

3. Exclusiviteit

De opdrachtgever verbindt er zich toe voor de overeengekomen opdrachten in exclusiviteit met CPM samen te werken. 
 

4. Kwaliteitsevaluaties

CPM engageert zich om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen en zal hiertoe zowel tussentijds als na de afronding van elke opdracht, een evaluatieformulier ter beschikking stellen van de opdrachtgever. 
 

5. Annulatievoorwaarden

Wanneer een opdracht binnen talent management vanaf 48u voor de aanvang door de opdrachtgever geannuleerd wordt, zal er een afgesproken percentage van het totaalbedrag zoals beschreven in de overeenkomst aangerekend worden. Tenzij er sprake is van overmacht, zijnde ziekte of sterfgeval familielid. 
Wanneer een opdracht, zonder dat deze beëindigd is, voortijdig door de opdrachtgever stopgezet wordt, wordt er voor de geannuleerde prestaties nog het afgesproken percentage van het bedrag aangerekend, zoals beschreven in de overeenkomst. 
Indien CPM een afspraak annuleert of niet in staat is om een opdracht aan te bieden of te voltooien volgens de overeengekomen planning, wegens ziekte of afwezigheid van de consultant / trainer of om andere redenen van overmacht, zal er getracht worden om binnen een redelijk tijdsbestek en in overleg met de opdrachtgever, een oplossing voor de situatie te vinden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CPM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CPM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 

6. Privacyverklaring

a) CPM waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens die haar door de opdrachtgever verstrekt worden met het oog op een opdracht en/of in het kader van een opdracht. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke discretie behandeld. 
b) CPM neemt de nodige maatregelen opdat CPM medewerkers, eventuele betrokken zelfstandige onderaannemers van CPM, alsook kandidaten, de vertrouwelijkheid van de klantgegevens zouden respecteren en deze zo discreet mogelijk zouden behandelen. 
c) Bij het benaderen van kandidaten geeft CPM blijk van de nodige discretie en omzichtigheid. Zij zorgt ervoor dat de kandidaten in hun beroepsleven geen nadeel ondervinden van de stappen die zij onderneemt. 
d) De gegevens die behoren tot de persoonlijke levenssfeer van de kandidaten, worden enkel opgevraagd als ze direct relevant zijn in het kader van de opdracht en worden slechts gebruikt met instemming van de betrokkenen. Indirect relevante vragen zijn door kandidaten slechts facultatief te beantwoorden en worden als dusdanig door CPM gekaderd. 
e) Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens van de kandidaten door CPM pas gebruikt en/of verwerkt na toestemming van deze kandidaten. 
f) Alle door CPM verstrekte gegevens van kandidaten aan de klant, zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en de beperkte groep personen die mede de beslissing nemen. Het verder doorgeven van deze vertrouwelijke informatie of het onzorgvuldig bewaren ervan, valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever engageert zich dan ook om al het mogelijke in het werk te stellen om de vertrouwelijkheid van de informatie te borgen, zodat de kandidaten geen nadeel ondervinden in hun beroepsleven. 
 

7. Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum. Bij niet-betaling binnen die termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, enerzijds een intrest van 1,2 % per maand vanaf de factuurdatum en anderzijds een vergoeding van 12 % van het factuurbedrag (met een minimum van € 124). Alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel (Gent) CPM NV zijn bevoegd. 
 

8. Geschillen

De geschillen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

Schrijf u vandaag in op onze blog en ontvang 1x per maand onze laatste blogposts in uw mailbox !