Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen CPM en de opdrachtgever tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk afgeweken is. 
CPM is een raadgevend bureau dat zich maximaal inspant om kwalitatief hoogstaand advies te verlenen. Alle door CPM aangegane verbintenissen zijn middelenverbintenissen. 
 

2. Prijzen

De in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en geldig voor bepaalde duur zoals vermeld in de offerte of overeenkomst. 
 

3. Exclusiviteit

De opdrachtgever verbindt er zich toe voor de overeengekomen opdrachten in exclusiviteit met CPM samen te werken. 
 

4. Kwaliteitsevaluaties

CPM engageert zich om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen en zal hiertoe zowel tussentijds als na de afronding van elke opdracht, een evaluatieformulier ter beschikking stellen van de opdrachtgever. 
 

5. Annulatievoorwaarden

Wanneer een opdracht binnen talent management vanaf 48u voor de aanvang door de opdrachtgever geannuleerd wordt, zal er een afgesproken percentage van het totaalbedrag zoals beschreven in de overeenkomst aangerekend worden. Tenzij er sprake is van overmacht, zijnde ziekte of sterfgeval familielid. 
Wanneer een opdracht, zonder dat deze beëindigd is, voortijdig door de opdrachtgever stopgezet wordt, wordt er voor de geannuleerde prestaties nog het afgesproken percentage van het bedrag aangerekend, zoals beschreven in de overeenkomst. 
Indien CPM een afspraak annuleert of niet in staat is om een opdracht aan te bieden of te voltooien volgens de overeengekomen planning, wegens ziekte of afwezigheid van de consultant / trainer of om andere redenen van overmacht, zal er getracht worden om binnen een redelijk tijdsbestek en in overleg met de opdrachtgever, een oplossing voor de situatie te vinden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CPM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CPM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 

6. Gebruiken we cookies?

Ja (cookies zijn kleine bestanden die een website of provider naar de harde schijf van uw computer stuurt via uw browser (indien u dit toestaat); ze zorgen ervoor dat websites of providers uw browser herkennen en bepaalde gegevens bewaren en onthouden.)

We gebruiken cookies om uw voorkeuren te kennen en ze te bewaren voor een toekomstig bezoek aan onze website; bovendien worden zo complexe gegevens verzameld over de activiteiten en de interactie op onze website, zodat we de gebruikerservaring op onze website en onze tools in de toekomst kunnen verbeteren. 

We maken gebruik van marketingtechnieken om online te adverteren en om u relevante advertenties te tonen van externe leveranciers. Deze advertenties kunnen op allerhande websites verschijnen. 

Deze externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te genereren die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website. 
 
Als u bijvoorbeeld geen gebruik wenst te maken van de cookies die Google toepast, ga dan naar Google's Ads Settings. Via Network Advertising Initiative opt-out page kan u eveneens het gebruik van cookies door derden uitschakelen.  

7. Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar te Gent binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum. Bij niet-betaling binnen die termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, enerzijds een intrest van 0,64 % per maand vanaf de factuurdatum en anderzijds een vergoeding van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van € 124). Alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel (Gent) CPM NV zijn bevoegd. 
 

8. Geschillen

De geschillen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.

Schrijf u vandaag in op onze blog en ontvang 1x per maand onze laatste blogposts in uw mailbox !